• Eksamen

Kom ikke for sent

Hvis du kommer for sent til en eksamen, og det gælder både mundtlig og skriftlig eksamen, har du ikke krav på at deltage i eksamen og må vente til næste eksamenstermin. Rektor kan dog dispensere fra denne regel, hvis han finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Hvis du af den ene eller anden årsag kan se, at du ikke kan komme ind til din eksamen, skal du ringe på 9792 3488.


Snyd koster dyrt

Hvis du får uretmæssig hjælp af en anden elev eller blot forsøger at få det, er det snyd, og du bortvises fra prøven. Det er også snyd, hvis du hjælper eller forsøger at hjælpe en anden. Brug af ikke tilladte hjælpemidler er også snyd. Jf. §7 i eksamensbekendtgørelsen: "Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse". Det er skolens ansvar at påse, at eksaminanden ikke anvender hjælpemidler, som ikke er tilladte under prøven. På Thisted Gymnasiuym anvender vi - i forbindelse med de skriftlige eksamener (og terminsprøver) - monitorering af elevernes computere for at sikre, at alt foregår retmæssigt.
Konsekvensen af snyd er, at du bortvises fra prøven og må vente til næste eksamenstermin med at gå op. 

Undervisningsministeriet har i et brev af 7. februar 2011 bekendtgjort, at:
”Institutionen skal påse, at eksaminandens brug af computer ikke indebærer, at eksaminanden anvender hjælpemidler, der ikke er tilladt under prøven."

Vedrørende anvendelse af hjælpemidler, herunder brug af computer og brug af egen computer under prøven, gælder følgende:
"Bekendtgørelsens udgangspunkt i § 15 er, at alle hjælpemidler er tilladt under en prøve, dvs. både i forberedelsestiden og under eksaminationen, medmindre der af den konkrete læreplan fremgår begrænsninger heraf. Brug af kommunikation med andre, herunder brug af internet, mobiltelefon og andet lignende udstyr, er imidlertid kun tilladt, når det følger af den konkrete læreplan. Det gælder fx generelt for prøver med lang forberedelsestid, der ligger uden for institutionens tilsyn. Det afgørende i denne forbindelse er, hvorvidt kommunikation med omverdenen er tilsigtet ved prøven (en legal mulighed) eller ikke. En eksaminand må ikke kommunikere utilsigtet, jf. § 14, stk. 1.”

Eksamensbekendtgørelsen
Læreplaner stx
Læreplaner hf

Adgang til eget materiale via internettet
Ved terminsprøver og eksamener vil alle kunne tilgå internettet af hensyn til adgang til Netprøver.dk

Selv om internettet er åbent under terminsprøven/eksamen, er det bestemmelserne i bekendtgørelsens fagbilag for prøvefaget, der er gældende. Man må derfor stadigvæk kun må tilgå de sider, som ens lærer har redegjort for i forbindelse med forberedelsen af terminsprøverne og eksamen (fx ordbøger).

Link til Undervisningsbeskrivelser for de enkelte hold


Hvis man bruger internettet til andet end det aftalte (jf. bekendtgørelsen), vil det blive anset som et forsøg på snyd og få studiemæssige konsekvenser, jf. skolens Studie- og ordensreglement. 

Det er muligt at klage
Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, fx hvis opgaven ligger uden for det opgivne pensum. Derudover kan du også klage over eksamensforløbet og bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og individuel, og den skal afleveres til rektor senest 2 uger efter bedømmelsen.

Rektor afgør, om klagen skal afvises eller fremmes. Hvis du får medhold, kan rektor tilbyde dig en ny prøve eller en ombedømmelse.

Gå ikke til eksamen hvis du er syg
Det er muligt at komme til sygeeksamen (skriftlig og mundtlig) i august. Hvis du bliver syg, er der derfor ingen grund til at gå til eksamen og få et dårligere resultat, end du ellers ville have fået. Du skal naturligvis kunne dokumentere, at du er syg.

Hvis du vælger at tage chancen og gå op trods sygdom, får du ikke tilbudt sygeeksamen, hvis du må opgive og afbryde prøven.

Bliver du pludselig syg under eksamen, skal rektor tilkaldes og tage afgørelse om det videre forløb, men i dette tilfælde kan du godt få tilbudt sygeeksamen.

Hvis det er praktisk muligt, bliver den mundtlige sygeeksamen afholdt inden for eksamensterminen

Generelle regler ved eksamen
Reglerne for eksamen i gymnasiet og HF fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser.

Den vigtigste er:
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.